Actueel

Nieuws

07-11-2017 Infohoofdlijnen kadernota

Aan sympathisanten van het Platform Behoud Zanderij,

Begin mei hebben wij u middels onderstaand nieuwsbericht geïnformeerd over de gesprekken ter voorbereiding van een Kadernota gemeente Castricum over de toekomst van de Zanderij Noord.
De gesprekken, als input voor de Kadernota, zijn inmiddels in een stadium beland dat de gemeenteraad zal worden geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Kadernota en het proces dat daaraan vooraf ging. Uiteraard is de input vanuit het Platform gericht geweest op het behoud van een open landschap en natuurontwikkeling als borging daarvan op de lange termijn. Over de uitkomst van de gesprekken hebben we ons gecommitteerd niet vooruit te lopen in communicatie naar de achterban en de presentatie van de hoofdlijnen van de Kadernota (aan de gemeenteraad) af te wachten. In de lokale pers heeft u wel kunnen lezen dat enige vorm van woningbouw kan bijdragen aan financiering van natuur. Ook heeft u in de publicatie kunnen lezen dat woningbouw op grote weerstand stuit.
In de presentatie van de hoofdlijnen Kadernota zullen de conclusies uit de besprekingen worden gepresenteerd. Wij zullen daarover nader informeren.

In dit stadium willen wij u informeren over de data waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van participatie belanghebbenden (grondeigenaren, bewoners, maatschappelijke organisaties) middels de Kadernota op hoofdlijnen; De vergaderingen zijn openbaar en uw belangstelling wordt op prijs gesteld.

Het Platform Behoud Zanderij

17-05-2017 Ontwikkelingen lange termijn

Aan sympathisanten van het Platform Behoud Zanderij,

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat het Platform Behoud Zanderij u heeft geïnformeerd over beëindiging van plannen voor een vakantiepark op de Zanderij.

De initiatiefnemers van het Platform zijn wel mogelijke ontwikkelingen blijven volgen. Voor de lange termijn is er een risico dat er opnieuw planontwikkeling komt die tegenstrijdig is aan het behoud van de Zanderij als een open landschap tussen het dorp en het natuurgebied. Uitgangspunt van het platform blijft immers het door de gemeente Castricum vastgestelde bestemmingsplan Zanderij (2013) met de strekking “ontwikkeling van natuur en bescherming van de Zanderij vanuit cultuur/landschappelijke waarden”. De gemeente Castricum heeft onlangs besloten een kadernota op te laten stellen. Feitelijk is dit een vervolg op een gebiedsvisie Zanderij uit 2006. De kadernota is bedoeld om vorm te geven aan een toekomstbestendig beeld van de Zanderij. Daartoe worden diverse belanghebbenden gevraagd een bijdrage te leveren t.b.v. de richting van de kadernota. Ook het Platform is hiervoor uitgenodigd. We zullen de komende maanden participeren in zgn. “ronde tafel” gesprekken, welke moeten resulteren in een presentatie van de kadernota aan de gemeenteraad in het najaar.

We zullen onze inbreng vooral richten op een borging van het open landschap op de Zanderij voor de langere termijn. In dit stadium willen wij u informeren over de start van deze gesprekken. Uiteraard zullen we u nader informeren, en mogelijk raadplegen, indien er meer helderheid ontstaat over de richting van de kadernota. We vinden het een goede zaak dat het Platform in een vroegtijdig stadium wordt betrokken bij het opstellen van de kadernota. Dit kan een polariserende discussie (voor of tegen) over uitgewerkte plannen voorkomen.

We houden u op de hoogte.

Het Platform Behoud Zanderij

28-10-2015 Duynparc Zanderij van de baan

Nieuwsbrief Platform Behoud Zanderij, november 2015
In de lokale pers van 28 oktober jl. werd melding gemaakt dat het haalbaarheidsonderzoek naar een Duinparc/Landal vakantiepark op de Zanderij wordt beëindigd.
Eén eigenaar van grond op de Zanderij heeft aangegeven het perceel niet te willen verkopen ten behoeve van de ontwikkeling van een vakantiepark.
Voor de projectontwikkelaar was de verandering op het speelveld voldoende reden om het project als onhaalbaar te beschouwen.
Op basis hiervan is het haalbaarheidsonderzoek Duynparc door het college stopgezet. In het persbericht, dat als bijlage aan dit bericht is toegevoegd, geeft het college van B&W aan "teleurgesteld te zijn over de onhaalbaarheid van het initiatief Duynparc".
Deze conclusie bevreemd het Platform.
Er was immers toch sprake van een haalbaarheidsonderzoek dat kon leiden tot verschillende afwegingen en uitkomsten; wél of géén vakantiepark.
De uitspraak van het college lijkt de suggestie te wekken dat het college slechts één doel had, nl. het realiseren van het vakantiepark.
Uiteraard is het Platform Behoud Zanderij zeer verheugd over het beëindigen van het haalbaarheidsonderzoek vakantiepark op de Zanderij. Gelet op de uitspraken van wethouder Van Schoonhoven is verder onderzoek tot ontwikkeling van een vakantiepark aan de noordzijde van de Zanderij niet aan de orde.
De projectontwikkelaar voorziet wel andere locaties in Castricum, waar mogelijk een vakantiepark zou kunnen komen.
Het Platform heeft zich in haar activiteiten steeds specifiek gericht op het behoud van het landschappelijk karakter en natuurbehoud op de Zanderij.
Daarbij heeft het platform zich niet tot doel gesteld om een ontwikkeling van een vakantiepark in Castricum tegen te gaan.
Nu het haalbaarheidsonderzoek is beëindigd zullen de activiteiten van het Platform een ander karakter krijgen.
We zullen waakzaam blijven over mogelijke andere ontwikkelingen op de locatie Zanderij en we willen ons ook inzetten voor ontwikkeling van natuur op de Zanderij.
Wij willen de gemeenteraad in dat kader nog wijzen op actuele subsidiemogelijkheden bij de Provincie Noord-Holland, zie: Subsidiemogelijkheden Provincie Noord Holland.
Het college van B&W heeft aangegeven dat zij met de PWN in gesprek blijft over de uitwerking van natuur ontwikkeling op de Zanderij.
De website van het Platform Behoud Zanderij zal in de lucht blijven.
Hierin kunt u het proces van de projectontwikkeling en acties vanuit het Platform nalezen.
Eventuele nieuw ontwikkelingen op de Zanderij, die mogelijke een bedreiging vormen voor het open karakter en natuurbehoud, zullen aanleiding zijn om u weer actief te informeren.
Tot slot willen wij u nog wijzen op een fraaie documentaire van de heer Anton Visser, welke is uitgezonden op OmroepCastricum.

Documentaire op de lokale omroep
of
Documentaire op Youtube
of
Documentaire op Vimeo

Heel veel dank voor uw steun.
Het Platform Behoud Zanderij.

30-09-2015 Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer

"Duynparc kan linksom of rechtsom" zegt Klaas Odink van Wijnen in de lokale pers.
Naar aanleiding van berichten over grondaankoop op de Zanderij door een omwonende heeft projectontwikkelaar de heer Odink van Van Wijnen bv. via de lokale pers laten weten dat het vakantiepark er wat hem betreft gaat komen; "linksom of rechtsom".
Als de citaten in de pers kloppen, dan denkt Odink het heft in handen te hebben.
Hij noemt het Chinese voorbeeld waarbij een snelweg pal om een huis is aangelegd en verbeeldt zich dat ook in Nederland dergelijke praktijken zich voordoen rondom "dissidenten".
Odink´s verbeelding gaat al uit naar de Noordzijde van de Zanderij.
Het maakt hem kennelijk niet uit of er anderen tegen de plannen voor een vakantiepark op de Zanderij zijn.
Wat Odink vergeet is dat hij eerder heeft uitgesproken niet te willen polariseren.
Hij vergeet ook dat veel inwoners tegen de plannen zijn en daar goede redenen voor hebben; het is niet conform het bestemmingsplan dat juist dit kwetsbare gebied wil beschermen; het is in strijd met de ecologische hoofstructuur en conflicteert met Natura 2000.
Wat Odink vooral vergeet is dat de gemeenteraad heeft besloten het haalbaarheidsonderzoek te beperken tot het zuidelijk deel van de Zanderij.
Eventuele plannen buiten dit gebied maken geen onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.
Wat vooral stoort is de arrogantie die Odink ten toon spreidt onder de noemer van het "kan linksom of rechtsom, het park zal er komen".
Net als Odink zelf heeft gedaan, heeft ook een particuliere eigenaar het recht zijn "belangen te vestigen".
Wethouder Schoonhoven laat de onderhandeling over grondtransacties aan de marktpartijen over.
De wethouder en de gemeenteraad zullen echter politieke afwegingen moeten maken.
Die gaan over de geloofwaardigheid van de politiek (een jaar na het opdrogen van de inkt wordt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan niet meer serieus genomen) en over afwegingen economisch belang versus natuurbescherming resp. behoud van open landschap.
Bij realisatie van een vakantiepark is behoud van natuur en het open landschap Zanderij voorgoed verloren ("korte termijn politiek?").
Het is nu aan de gemeenteraad om hun rol op te pakken en de politieke keuzes niet langer over te laten aan een projectontwikkelaar die "links of rechtsom" zijn plannen wil doorzetten.
Als Platform Behoud Zanderij zullen we aandacht blijven vragen voor bescherming van het gebied Zanderij.
We zijn niet tegen een vakantiepark, maar wél tegen een vakantiepark op de locatie Zanderij.

Het Platform Behoud Zanderij

21-01-2015 Strategische aanpak ontwikkeling Vakantiepark in Castricum

hoe een projectontwikkelaar een vakantiepark op een A locatie probeert te realiseren
 1. Heerlijkheid Castricum

  Castricum grenst aan een groot natuurgebied, het Noord Hollands Duinreservaat, die als groene buffer fungeert tussen bebouwing en de Noordzee. Dit natuurgebied wordt beheerd door het Provinciale Waterleiding PWN. De aantrekkelijkheid van Castricum als woongemeente, ook wel “Heerlijkheid Castricum” genoemd, wordt bepaald door de ligging aan dit natuurgebied en de geografische ligging nabij Amsterdam met uitstekende verbindingen (wegen en spoor). De spoorlijn begrenst het deel Castricum en Bakkum (gemeente Castricum) en loopt deels langs de westkant tussen de kern van Castricum en het natuurgebied. Tussen het spoor en het natuurgebied ligt een open deel “de Zanderij”. Een (zuidelijk) deel van de Zanderij is, of wordt, bebouwd. Het overige gebied is agrarisch (bollenteelt) en is beperkt bebouwd, voornamelijk t.b.v. de agrarische bestemming. Het open karakter waarborgt een mooi doorzicht op de aangrenzende bossen. In het bestemmingsplan van de gemeente Castricum (2013) wordt dit gebied beschermd en is bebouwing niet aan de orde. Richtlijnen vanuit de Provincie Noord-Holland schrijven voor dat de gemeente in het bestemmingsplan voor dit gebied geen bebouwingsvlakken mag opnemen. Aanpassingen in bebouwing kunnen slechts in relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Het gebied Zanderij maakt deels onderdeel uit van de Ecologische hoofdstructuur en grenst aan het gebied Natura 2000 (dat een beschermend effect heeft op de Zanderij). Kortom, alle signalen staan op bescherming van het gebied de Zanderij. Om mogelijke negatieve effecten van de bollenteelt te reduceren zijn er mogelijkheden benoemd tot verdere natuurontwikkeling van een deel van de Zanderij. Deze plannen zijn tot dusver niet gerealiseerd.

  Natuurbezoekers van de Heerlijkheid Castricum stappen rechtstreeks uit de trein, via de Zanderij, het natuurgebied in. Toeristische ontwikkeling is in Castricum afwijkend verlopen t.o.v. overige kustgemeenten. Er zijn een tweetal grote campings, verscholen in het natuurgebied. Grootschalige hotels of vakantieparken zijn er niet ontwikkeld. Castricum vormt daardoor een woongemeenschap die vooral rustzoekers trekt. Grootschalige evenementen, zoals in sommige kustgemeenten, vinden er niet plaats. De gemeenteraad heeft zich wel uitgesproken voor vergroting van toeristisch ontwikkeling. Een visie op het karakter daarvan ontbreekt.
 2. Vestiging van belangen

  Op de Zanderij is één bedrijfslocatie (groothandel in kaas) waar in een eventuele woonbestemming kan worden voorzien, zgn. “postzegelplan” binnen het bestemmingsplan . Dit bedrijf (kaashandel) verplaatst de bedrijfsvoering naar een beter bereikbare locatie. Medio 2014 werd dat bekend gemaakt. Medio 2013 zijn er vanuit de projectontwikkelaar van Wijnen bv. contacten gelegd met de gemeente Castricum over ontwikkelingsplannen op de Zanderij, waaronder het terrein van de kaashandel. Dit leidt begin 2014 tot een peiling bij de gemeenteraadsleden met betrekking tot haalbaarheid van een initiatief van de projectontwikkelaar om op een gedeelte van de Zanderij een vakantiepark te vestigen. In een openbare raadsvergadering, februari 2014, krijgt de projectontwikkelaar de gelegenheid om zijn plannen aan de raad voor te leggen. Omdat de informatieverstrekking vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats vindt, worden de standpunten van de politieke partijen niet breed uitgemeten. Enkele partijen verklaren zich vóór of tegenstander. In de coalitievorming van het nieuwe college wordt echter een haalbaarheidsonderzoek opgenomen. In een tweede raadsbijeenkomst wordt een opdracht daartoe uitgesproken door de coalitie partijen (immers gebonden aan het coalitieakkoord). In de beide vergaderingen bestaat de mogelijkheid voor burgers om vragen te stellen en in te spreken. Op vragen over waarom de focus op slechts één locatie werd gericht resp. of alternatieve locaties in beeld waren, werd steevast door de projectontwikkelaar gemeld dat, na onderzoek, slechts één locatie in beeld was. Er bestond geen alternatief plan. De locatie Zanderij was de focus. Voordat de plannen m.b.t. een haalbaarheidsonderzoek aan de raad werden gepresenteerd stond er al een makelaar op de stoep van één van de bewoners. “Of hij even binnen mocht komen om het huis te taxeren vanwege de plannen voor de bouw van een vakantiepark”? De geschrokken bejaarde bewoners wisten van niets. Begin 2015 wordt duidelijk (in een voorstel aan de gemeenteraad) dat de projectontwikkelaar één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten met eigenaren van grond. Welke belangen er zijn gevestigd wordt niet vrijgegeven om de vertrouwelijkheid van die overeenkomst(en) niet te schenden. Wel is duidelijk dat hiermee de focus van de planontwikkeling vakantiepark op betreffende locatie ontstaat en dat alternatieven niet langer worden onderzocht. De plannen voor het vakantiepark werden gepresenteerd vanuit een perspectief van voordeel voor alle partijen; de projectontwikkelaar die zijn plannen kan verwezenlijken; de gemeente die inkomsten uit toeristenbelasting voorziet en mogelijk voor een dubbeltje op de eerste rang een zwembad verwezenlijkt ziet (door een combinatie van voorziening voor bewoners en toeristen); de Castricumse ondernemers die goed garen denken te spinnen bij bestedingen door toeristen. Ook werd duidelijk dat tegenstrijdigheid van de plannen met het vigerend bestemmingplan, bescherming vanuit Natura 2000 en de ecologische hoofdstructuur niet als onoverkomelijke belemmeringen werden beschouwd. Contacten daarover met de Provincie leiden niet tot een oordeel vanuit de Provincie (die dat pas doet als de plannen worden voorgelegd). De gemeente vond het niet nodig om de peiling op basis van een voorstel te doen en koos ervoor om eerst een haalbaarheidsonderzoek te (laten) doen. Tegenwind vanuit de oppositiepartijen en belangengroepen leidde slechts tot de formulering dat de gemeente de regie moet voeren over dat haalbaarheidsonderzoek en dat dat onderzoek onafhankelijk moet worden uitgevoerd. De keuze om eerst een haalbaarheidsonderzoek naar realisering van een vakantiepark op de Zanderij te doen en daarna, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, een voorstel richting Provincie te doen lijkt op het oog vreemd. Immers er is veel ambtelijke en bestuurlijke investering gemoeid met het haalbaarheidsonderzoek, waarvan volstrekt niet duidelijk is of de belemmeringen vanuit natuurbescherming en eigen bestemmingsplan kunnen worden weggenomen.
 3. De worst voorgehangen bij gemeenten en ondernemers

  Projectontwikkelaar van Wijnen heeft een Ontwikkelvisie “Duinparc Castricum” gemaakt. Daarin wordt een ideaal beeld geschetst van een duurzame ondernemer die veel heil naar Castricum komt brengen. Zo zal er verantwoord ondernemerschap worden getoond, waarbij lokale bedrijven worden benaderd voor participatie in de bouw. Het vakantiepark zal de werkgelegenheid met 12% doen groeien en daarbij gehandicapten werkgelegenheid bieden (Social Return). De plannen passen, volgens de projectontwikkelaar, geheel in de toeristische visie ter bevordering van toerisme (lees ook toeristenbelasting) en zullen een economische impuls geven aan de lokale ondernemers. Bewoners zullen daardoor ondervinden dat het voorzieningenniveau in het dorp op peil gehouden kan worden en dat ze kunnen blijven beschikken over een zwembadvoorziening. De bezoekersaantallen voor het archeologische museum zullen stijgen. En het park zal bijdragen aan verbetering van milieu, waterhuishouding een beeldkwaliteit van het landschap.

  Tranen springen in de ogen bij het lezen van het plan. Zelf als de projectontwikkelaar dat alles zou kunnen waarmaken, blijft die ene vraag over; waarom alléén die locatie? Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een vakantiepark in de gemeente? Waarom wordt geen aansluiting gezocht bij bestaande voorzieningen, zoals de bestaande campings? Welke invloed heeft de projectontwikkelaar hierop (immers al belangen gevestigd) en hoeveel invloed heeft deze ondernemer?
 4. Onafhankelijk onderzoek

  Uitgangspunt vanuit de besluitvorming in de gemeenteraad is het doen van een haalbaarheidsonderzoek van een vakantiepark op de locatie Zanderij. Zoals gezegd dient dat een onafhankelijk onderzoek te zijn onder regie van de gemeente. Op 22 januari 2015 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opzet van dat onderzoek. Duidelijk is dat de gemeente de projectontwikkelaar alle ruimte geeft om invloed uit te oefenen op de uitgangspunten van het onderzoek. De projectontwikkelaar financiert de onderzoeken en zal steeds een inbreng hebben op keuze voor formulering van de opdrachten aan onderzoeksbureaus. Advisering van belangenorganisaties om een (onafhankelijk) Maatschappelijk Kosten en Baten Analyse (MKBA), uitgevoerd door o.m. universiteiten, te laten uitvoeren worden niet overgenomen.
 5. Timing ombuiging belemmeringen naar kansen

  Politiek liggen de plannen om een vakantiepark te vestigen op de locatie Zanderij gevoelig. De coalitiepartijen (Castricum Kern enGezond, VVD , D66 en PvdA) zijn voor een haalbaarheidsonderzoek (meerderheid/coalitieprogramma). De oppositie staat zeer kritisch t.o.v. het haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek start niet met voorlegging van de plannen bij de Provincie Noord-Holland. Uitgegaan wordt van uitwerking van de plannen op o.m. economische en toeristische ontwikkeling. Strategisch lijkt daarmee te worden gekozen voor het creëren van draagvlak voor de plannen. Behoud van landschappelijke waarde, milieu en fauna lijken van ondergeschikt belang. Landelijke verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015 zullen mogelijk gunstiger uitpakken voor politiek draagvlak bij de Provincie m.b.t. mogelijke realisering van de plannen om een vakantiepark te vestigen.
 6. Polarisering belangen

  Door de concentratie van plannen voor een vakantie park op de Zanderij, i.p.v. een gemeente brede inventarisatie, ontstaat automatisch een polarisatie van vóór en tégenstanders van een vakantiepark. Voorstanders zijn voor economische en toeristische ontwikkeling en hebben mogelijk gevolgen voor vestiging van een vakantiepark op langere termijn niet op het vizier. Zo vraagt een D66 raadslid opposanten of “ze wel eens op een Landal vakantiepark zijn geweest en hebben ervaren hoe mooi dat is”? Daarbij gaat het niet meer over de gekozen locatie, maar over wel of niet een vakantiepark, wel of niet voor toeristische ontwikkeling. Die keuzes zijn van belang, maar zouden los moeten staan van, voorafgaande aan die discussie, de gekozen locatie in een beschermd gebied. Tegenstand ontstaat automatisch vanuit bestaande natuurbelangen groepen (Vogelwerkgroep, Stichting Duijnbehoud, Stichting Alkmaardermeeromgeving). Nieuwe groepen ontstaan vanwege de plannen zelf; Platform Behoud Zanderij en buurtcomité Zanderij Noord. De tegenstand heeft niet tot doel een vakantiepark tegen te houden, maar richt zich op bescherming van de locatie Zanderij. Het ontbreekt de gemeente aan visie op hoe de toeristische visie moet worden ingevuld. Door de plannen van één projectontwikkelaar na te jagen polariseert de discussie. De kans wordt ontnomen om vanuit een visie op toeristische ontwikkeling te bedenken hoe verschillende belangen (toerisme en natuur) kunnen worden bediend en afgewogen. De kans op creatieve oplossingen (zoals bijv. een combinatie van huidige campings met vakantiehuisjes) wordt ontnomen. En dát alleen omdat een projectontwikkelaar “zijn belangen heeft gevestigd” en het politiek bestuur dat plan heeft omarmd zonder zich te realiseren dat ze in gebreke zijn gebleven bij het vormen van een visie op toeristische ontwikkeling en uitgangspunten voor realisering van die plannen. Het gevolg is het ontbreken van voldoende draagvlak, en een lange procedurele strijd met tegenstanders. Maar vooral wordt hiermee de kans gemist om toerisme te ontwikkelen en regie te voeren over hoe en op welke locaties dat wel of niet gewenst is.
Platform Behoud Zanderij

22-10-2014 Ingezonden brief Nieuwsblad voor Castricum

In het Nieuwsblad voor Castricum stond de uitslag van een door de krant georganiseerde enquête. Daaruit komt naar voren dat 54% van de deelnemers aan de enquête een zgn. Duynparc op de Zanderij wel zien zitten. Op basis van de vraagstelling in de enquête vraagt het Platform Behoud Bestemming Zanderij zich af wat de betekenis van de uitslag is. De enquête maakt namelijk geen onderscheid in de vestiging van een vakantiepark in Castricum resp. een vakantiepark in het gebied Zanderij. De meerderheid van de stemmen zou dus ook kunnen betekenen dat 54% vóór een vakantiepark is, maar de locatie onbelangrijk vindt. Spreekt de meerderheid zich nu ook uit tégen de toegekende natuurwaarde van de Zanderij (bestemmingsplan / Nature 2000)? Ook die vraag blijft onbeantwoord.
Kortom er is maar “één manier om zekerheid te krijgen over de mening van Castricummers”; namelijk onafhankelijk onderzoek door een extern bureau op basis van een steekproef van de bevolking. Dat onderzoek kan dan een onderscheid maken in;
 1. de wenselijkheid een vakantiepark te vestigen in Castricum (los van de locatie) en
 2. de (natuur) waarde die Castricummers hechten aan de Zanderij (geen bebouwing).
Het Platform Behoud Bestemming Zanderij is niet principieel tegen een vakantiepark in Castricum. Wel vindt het Platform dat de Zanderij daarvoor niet in beeld zou moeten komen omdat het een beschermd natuurgebied is waar bebouwing niet gewenst is (bestemmingsplan / Nature 2000). Een haalbaarheidsonderzoek, waartoe inmiddels is besloten, richt zich exclusief op de locatie Zanderij. Dat vertroebelt de discussie. Beter zou het zijn als een onderzoek breed wordt opgezet en niet expliciet voortvloeit uit plannen van één projectontwikkelaar (die de ogen slechts op één locatie richt). Inmiddels is de website www.behoudzanderij.nl in de lucht, waar u informatie kunt vinden over de activiteiten van het platform.

Peter Beentjes
Namens het Platform Behoud Bestemming Zanderij

15-10-2014 Publicatie Castricummer

Website Platform Behoud Bestemming Zanderij
Het Platform Behoud Bestemming Zanderij heeft een website gelanceerd waar belangstellenden informatie kunnen vinden over de plannen van een Landal vakantiepark op De Zanderij. Het Platform is tegen deze plannen. „Het platform is niet principieel tegen een vakantiepark in Castricum, maar de Zanderij zou daarvoor niet in beeld moeten komen. De Zanderij is immers beschermd natuurgebied waar bebouwing niet gewenst is. Een haalbaarheidsonderzoek, waartoe inmiddels is besloten, richt zich exclusief op de locatie Zanderij. Dat vertroebelt de discussie. Beter zou het zijn als een onderzoek breed wordt opgezet en niet expliciet voortvloeit uit plannen van één projectontwikkelaar die de ogen slechts op één locatie richt.” De website beoogt informatie te verstrekken over het verloop van het haalbaarheidsonderzoek, de politieke besluitvorming en de activiteiten van het Platform: www.behoudzanderij.nl. Hier kan men zich ook aanmelden als sympathisant voor het behoud van de bestemming Zanderij.

De digitale versie van deze uitgave kunt u vinden op de website van de Castricummer.

15-10-2014 Publicatie Nieuwsblad van Castricum

Jongeren zijn vóór Duynparc blijkt uit enquête.
Jongere inwoners (tot 35 jaar) zijn duidelijk vóór de komst van een Landal Greenpark op de Zanderij- het zogenaamde Duynparc. Maar liefst 70% van de jonge respondenten ziet het park wel zitten; dat is significant hoger dan bij de inwoners van 35 t/m 54 jaar (53%) en inwoners van 55 en ouder (51%). Ook dat blijkt uit de enquête van het Nieuwsblad voor Castricum en Dichtbij.nl. Niet alleen jongeren zijn voor het park, de enquête maakt duidelijk dat sowieso een - weliswaar niet gigantisch grote - meerderheid (54%) voorstander is van een Landal-park op de Zanderij. 44% ziet dit ‘Duynparc’ juist niet zitten. Deze mening is nauwelijks beïnvloed door de kernen die er niet bij betrokken zijn. Respondenten uit Limmen of Akersloot - en dat waren er relatief weinig - denken namelijk niet anders over het Duynparc dan die uit de kern Castricum, zo blijkt uit de cijfers.

De volledige publicatie kunt u lezen op de website van Nieuwsblad van Castricum.

24-09-2014 Website live

Onze website www.behoudzanderij.nl is per 24-09-2014 live gegaan en daarmee gereed om ons te ondersteunen in onze missie. Middels deze website willen wij alle achtergrond informatie, relevante documentatie en nieuws beschikbaar maken. U kunt zich tevens aanmelden om nieuws updates te ontvangen of steun te betuigen.

Laat ons weten wat u ervan vindt.

23-09-2014 Ingezonden brief Dick Fopma

Hieronder volgt een ingezonden brief van Dick Fopma. Dick vertegenwoordigt de stichting 'Alkmaardermeer en omgeving' en is adviseur van het Platform.

De gemeenteraad heeft besloten een onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een complex recreatiewoningen op de Zanderij. Hoewel dat natuurlijk wordt ontkend, heeft de meerderheid, bestaande uit de collegepartijen, daarmee ook gekozen voor de vestiging van een dergelijk park (als het tenminste haalbaar is)! Ik heb de betekenis van het woord haalbaar nog eens nagekeken in Van Dale. Het heeft betrekking op 'verkrijgen' of 'bereiken'. De meerderheid van de raad wil dus in feite de vestiging van het Duinpark graag bereiken!

Ik vind dat jammer en ik vind het ook een heilloze wens. Jammer omdat een karakteristiek stukje Castricums landschap verloren zou gaan, jammer ook omdat het ten koste van de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 zou gaan, jammer ook omdat het uiteindelijk niet beperkt zou blijven tot het huidige plan, omdat dat eigenlijk te klein is voor een behoorlijke exploitatie. We kunnen er op wachten, dat er over een paar jaar een vraag komt naar een uitbreiding ten noorden van de Geversweg. Het is ook een heilloze wens, omdat de helft van de grond, die nu in het geding is, in handen is van de provincie via het PWN. En de provincie c.q. het PWN zijn tegen de vestiging van een dergelijk park. Het zou ook niet stroken met de structuurvisie van de provincie, die juist het buitengebied wil beschermen tegen zulke grootschalige ontwikkelingen.

Maar ja, de gemeente heeft gekozen!

Eén van de argumenten daarbij is het economische voordeel voor de winkelstand. Omdat daar nog geen onderzoek naar is gedaan wil men dat als vraag in het haalbaarheidsonderzoek meenemen. Nou ben ik geen econoom, maar een simpel rekensommetje leert, dat men van dat positieve effect geen al te grote verwachtingen moet hebben. 120 recreatiewoningen met een gemiddelde bezetting van 3 personen en een door het jaar gezien volledig gebruik, 100 % bezet dus, levert een inwonersequivalent op van 360 permanente bewoners (120 x 3). Uitgaande van een bestedingspatroon van die recreanten dat vergelijkbaar is met dat van de de Castricummers betekent het een toevoeging van 360 consumenten aan het totaal van de 25.000 inwoners in Castricum en Bakkum. Een kleine 1.5 % dus. Dat is het wat onze winkeliers aan omzetvergroting mogen verwachten!

Het betekent dus nog niet meteen een opbloei van het Castricumse winkelbestand. En één rijksbegroting verder is die 1.5 % weer verdwenen door de koopkracht vermindering!

Kortom, het besluit van de gemeenteraad is te betreuren omdat het na veel gepraat en veel tijd en energie tot niets zal leiden. Het had beter geweest wanneer de wethouder eerst eens een afspraak had gemaakt met provinciaal gedeputeerde Tjeerd Talsma, die over de ruimtelijke ordening en het landschap gaat. Hij had dan zonder een uitgebreid onderzoek al kunnen concluderen dat het Landal plan niet haalbaar is.

Dick Fopma

21-09-2014 Aanname haalbaarheidsonderzoek

Nu de aanname van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad een feit is en er nu een onderzoekskader door de gemeente hiervoor wordt opgesteld zullen we met hernieuwde kracht alles in het werk zetten om realisatie van een Landal park op de Zanderij te voorkomen.

Wij hopen uiteraard dat de kunnen doen met uw hulp.

Onze plannen zijn in de nabije toekomst een grootschalige handtekeningen aktie te starten, inmiddels is onze website www.behoudzanderij.nl in de lucht en wij zullen ook met uw hulp steeds meer mensen proberen te bereiken en te overtuigen dat het 5 voor 12 is !

Onder de downloads treft u de flyer aan die we uitgedeeld hebben tijdens de laatste raadsvergadering. Post deze svp op via alle sociale media waar u bij bent aangesloten met de vraag of mensen dit willen delen, dat geeft een mooi sneeuwbal effect !

04-09-2014 Brief haalbaarheidsonderzoek

Hieronder volgt een schrijven wat vanuit ons platform verzonden is aan de gemeenteraad.

Geachte Raadsleden,

Namens het Platform behoud Zanderij (hierna: het Platform) bericht ik u in voornoemd dossier als volgt.

Blijkens het raadsvoorstel in onderhavig dossier zou het voornaamste argument om een Duynpark op de Zanderij te realiseren erin gelegen zijn dat de lokale economie van Castricum een positieve impuls zou krijgen. Dat is een misvatting.

Wij hebben gesproken met de ondernemersverenigingen van Texel en Terschelling, alwaar enige Landalparken zijn gerealiseerd. Karin Lodder, voorzitter van de ondernemersvereniging van Terschelling, heeft aangegeven dat er géén aantoonbare verbetering van de economie is waargenomen sinds Landal op het eiland is neergestreken. Wat er volgens Lodder wél aantoonbaar is gebeurd na de komst van Landal is het volgende:
Een vergelijkbaar beeld speelt zich af in Texel, alwaar het platform sprak met Clara Jonker van het secretariaat. Het Platform zal voortgaan met het verzamelen van vergelijkbare gegevens ook elders in Nederland. Een haalbaarheidsonderzoek dat door Landal wordt gefinancierd en uitgevoerd zal immers nooit bovengenoemde informatie naar buiten brengen.

Het is ons als Platform verder bekend dat er veel inwoners uit Castricum tegen het initiatief zijn om een Landalpark op de Zanderij te realiseren. Wij zijn voornemens om een massaal en grootschalig burgerinitiatief op te zetten om dit plan tegen te houden indien de raad voor een haalbaarheidsonderzoek op deze locatie zal stemmen. De mooie entree achter het station naar de Castricumse duinen behoren wij als goede rentmeesters te bewaren en te beschermen voor toekomstige generaties. De bouw van een recreatiepark op dit gebied staat daar in onze beleving haaks op.

Namens het Platform,

Jérôme van der Maes & Annemieke Ederzeel

18-08-2014 Ingezonden brief Paul Buitenhuis

Donderdag 18 september heeft de gemeenteraad van Castricum een besluit genomen over het haalbaarheidsonderzoek recreatiepark op Zanderij.Het Platform "Behoud Zanderij" wil hierbij een oproep doen aan alle inwoners en raadsleden, zich te realiseren dat Castricum op het punt staat een historische vergissing te begaan. Wie instemt met een haalbaarheidsonderzoek zoals nu voorgesteld, stemt in met de komst van een recreatiepark en een onherstelbaar verlies van een waardevol stuk Castricum.

Landal was ten tijde van het indienen van het initiatief, al bijna 2 jaar bezig zich ter plaatse grondposities te verwerven en afspraken te maken met grondeigenaren. Deze, tot een Amerikaanse multinational behorende onderneming, heeft zich reeds genesteld in het hart van de Zanderij. Naar wij hebben begrepen zijn er vergaande afspraken gemaakt met de vertrekkende onderneming Kaptein Kaas, wiens grond immers bouwgrond is. Zo wordt letterlijk mensen zand in de ogen gestrooid en de politiek in slaap gesust. Castricumse ondernemers worden blij gemaakt met een dode mus.Wij hebben gesproken met de ondernemersverenigingen van Texel en Terschelling, alwaar enige Landalparken reeds zijn gerealiseerd.

Karin Lodder, voorzitter van de ondernemersvereniging van Terschelling, heeft aangegeven dat er géén aantoonbare verbetering van de economie is waargenomen sinds Landal op het eiland zich heeft gevestigd. Argumenten als 'goed voor werkvoorziening' kloppen niet, eerst moeten 18 verloren plaatsen van Kaptein Kaas opgevuld worden en geen enkel bouwbedrijf van Castricum zal participeren omdat van Wijnen de bouw en onderhoud allemaal grootschalig in eigen beheer heeft. De onduidelijkheid over het economisch gewin en de aannemelijke berichten over het gemanipuleer met het verwerven van grond op de Zanderij, zouden zelfs de meeste verstokte voorstanders aan het twijfelen moeten brengen. En daarmee wordt één van de meest unieke stukjes Castricum opgeofferd.

Als er al een onderzoek moet komen, laat dan de gemeente dat zelf doen, zonder enige bemoeienis van de belanghebbende Landal.

We hopen van harte dat de raadsleden het bovenstaande in overweging zullen nemen.

Namens het Platform Behoud Zanderij,

Paul Buitenhuis

01-08-2014 Platform opgericht

Om de stem voor het behoud van de Zanderij te organiseren is het Platform Behoud Zanderij opgericht.