Actueel

Achtergrond

Platform Behoud Zanderij

Inleiding

In 2013 heeft de gemeente Castricum een bestemmingsplan Buitengebied Castricum vastgesteld, w.o. de gebiedsontwikkeling Zanderij Castricum. De strekking van dit meerjarenplan is ontwikkeling van natuur en bescherming van de Zanderij bezien vanuit cultuur/historische en natuurlijk/landschappelijke waarden. Ondanks de vaststelling van dit meerjarenplan wil het huidige gemeentebestuur aan de gemeenteraad voorstellen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar ontwikkeling van een vakantiepark in het gebied Zanderij. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente zijn eigen bestemmingsplan niet serieus neemt en nu een haalbaarheidsonderzoek in wil stellen om economische en toeristische activiteiten op de Zanderij toe te staan. Opmerkelijk is ook dat de gemeente het haalbaarheidsonderzoek primair richt op de Zanderij. Het platform Behoud Zanderij wil dat het vastgestelde bestemmingsplan wel serieus genomen wordt en dat een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. toeristische bestemming over andere, niet beschermde, locaties zou moeten gaan. Daarom willen we een burger platform oprichten en duidelijk maken dat we niet alleen een tegenstem laten horen, maar ook, indien nodig, onze invloed willen laten gelden in bezwaar en beroep.

Wat maakt de Zanderij zo speciaal?

De Zanderij is nog een van de laatste stukjes grond in Castricum die refereert aan het oorspronkelijke karakter van Castricum. De Zanderij wordt gevormd door het open overgangsgebied tussen de bebouwing en de karakteristieke binnenduinrand.

In de hele strook langs de duinen en bossen in Kennemerland zijn nog restanten te vinden. In Egmond bijv. zijn nog hele kleine stukjes tuinbouwgrond te vinden, omzoomd met lage duinen. Ook in Zuid Kennemerland is de strook tussen de spoorlijn en het duingebied onbebouwd op enkele oude boerderijen na. Kasteel Brederode in Santpoort ligt nog in een dergelijke strook. Zanderij Ook in Castricum werden de gronden rond de Zanderij bebouwd door kleinschalige tuinders. Het bestond uit magere gronden die niet zeer vruchtbaar waren, maar o.m. geschikt om duinaardappelen te telen. Inmiddels bestaat de teelt voornamelijk uit bloembollenteelt. In het bestemmingsplan Buitengebied (2013) wordt de Zanderij als beschermd gebied beschouwd. Feitelijk is er dan sprake van bijzondere natuur- en landschapswaarden, die beperking geven aan het gebruik van het gebied (bebouwing bijv.). Eventuele wijziging van bestemming betekent aantasting van een gebied met bijzondere natuur en landschapswaarden, welke de gemeente verplicht om die elders binnen haar grenzen te compenseren met aanleg van nieuw natuur en landschapsgebied.

Waarom een platform Behoud Zanderij?

Het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente wil instellen heeft tot doel om te onderzoeken of toeristische ontwikkeling op de Zanderij mogelijk gemaakt kan worden. Bij de start van de plannen werd exclusief gesproken over plannen van Landal op de Zanderij. Inmiddels wordt voorgesteld ook andere gebieden te betrekken bij het onderzoek, voorgesteld wordt "een haalbaarheidsonderzoek op de Zanderij en tevens een onderzoek naar vergelijkbare en geschikte alternatieve locaties" in te stellen. Dit impliceert dat de Zanderij op voorhand geschikt wordt bevonden voor Landal ontwikkeling, ondanks toezeggingen dat het onderzoek een open eind heeft. De wethouder spreekt al over "Duynparc". De concentratie op het gebied Zanderij roept tevens de vraag op of en welke belangen er een rol spelen die niet worden benoemd. Immers, duidelijk is dat het plan de nodige weerstand oproept bij burgers, maar ook bij de Provincie Noord-Holland, die het plan zal toetsen op de noodzaak en afweging m.b.t. alternatieven resp. compenserende maatregelen in het kader van de Ecologische hoofdstructuur. Een heilloze weg lijkt het, maar desondanks wordt energie en geld gestoken in een haalbaarheidsonderzoek. Zanderij De vraag die ook gesteld kan worden is hoe betrouwbaar het gemeentebestuur overkomt als zij vóór een haalbaarheidsonderzoek toeristische ontwikkeling zijn, waarbij de Zanderij zo nadrukkelijk wordt genoemd. Immers een dergelijk besluit is in strijd met een eerder besluit over het bestemmingsplan het Buitengebied, waaronder de Zanderij. Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat een dergelijk besluit waarde heeft voor de lange termijn en dat dat niet met de voeten getreden kan worden vanuit bijvoorbeeld economische motieven, zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van een groter aandeel toeristenbelasting. Het is maar de vraag of Castricumse ondernemers veel baat zullen hebben bij de plannen. Landal zal zelf restaurants en winkels willen exploiteren, vaak de motor van verhuur in stille periode. Wij denken dat het economisch belang beter wordt gewaarborgd als een onderzoek naar toeristische ontwikkeling breder wordt benaderd vanuit een gedegen ontwikkelde visie, conform het pleidooi van oud wethouder Jan Postma (zie bijlage). Het huidige plan is ontsproten uit een voorstel van van Wijnen/Landal i.p.v. een visie op hoe Castricum zich wil profileren in de regio. Willen we een 2e Zandvoort worden, als toeristische trekpleister met vele attracties en evenementen. Of wil Castricum primair een woongemeente zijn met ruimte voor toerisme dat past bij recreatie in de natuur; een plek waar genoten kan worden van rust, fauna, bossen en duingebied. Het is aan de gemeenteraad om zich te beraden of het huidige voorstel past in een visie op toeristische en economische ontwikkeling resp. zich te realiseren dat het ontbreken van visie en richting leidt tot willekeur en blijvende aantasting van een beschermd gebied. Over één uitspraak van wethouder van Schoonhoven zijn we het eens;
"Duynparc is geen gelopen race".

Laat uw stem horen en sluit u aan bij het platform

We roepen Castricummers en andere belanghebbenden op om hun stem te laten horen tegen de plannen van het gemeentebestuur en zich aan te sluiten bij het Platform behoud Zanderij.
U kunt zich aanmelden als belangstellende en aangeven dat u nader geïnformeerd wilt worden over het initiatief door uw gegevens in te vullen op onze contactpagina.

U zult digitaal op de hoogte worden gehouden van de oprichting van het platform.

Initiatiefnemers Platform Behoud Zanderij
Paul Buitenhuis
Peter Beentjes